NỘI DUNG CHÍNH VĂN BẢN (SV PHẢI BIẾT)
Quy định học phí
Quy định về học phí, xử lý nợ học phí
VĐ: 6
ND: 10

Quy định điều kiện Tiếng Anh
Thi đầu vào, ngưỡng điểm đủ điều kiện học AV1-2-3, chứng chỉ AV được xét tốt nghiệp
VĐ: 8
ND: 9

Quy chế đào tạo và học vụ
Một số nét riêng giữa ngành Y và ngành Dược
VĐ: 33
ND: 34

Quy chế CTSV
Toàn văn nội dung quy chế CTSV
VĐ: 15
ND: 15

Quy định về thi - kiểm tra
Nội quy, hình thức xử lý vi phạm
VĐ: 1
ND: 1

Quy đinh trang phục
Trang phục thực hành, học kỹ năng và thực tập lâm sàng
VĐ: 10
ND: 10

Những văn bản khác
Sv cần tìm hiểu thêm một số văn bản trong mục này.
VĐ: 9
ND: 9
 
  •   New Posts
  •   No New Posts
  •   Forum Locked
 Online
222 online, 181 M(s), 41 G(s) for last 240mins
 Gắn kết nhất với eOffice trong 7 ngày.
 Stats
  • 7,219 posts in 1,452 topics in 134 columns.
  • 2021-12-09T01:48:13Z by  vthang
  • 2,774 members.
  • New tksang