Edit

  Subject: Danh sách tham dự và danh sách vắng mặt
Message:
Đại biểu tham dự Hội nghị:
  1. Lãnh đạo Bộ môn/Ban điều phối. 
  2. Cán bộ, viên chức, người lao động.
  3. Cán bộ, viên chức, người lao động xác nhận không tham dự.
Danh sách chi tiết vui lòng xem Tại đây
Trân trọng./.
Delete reason