phongdaotao
 • Posts: 182
 • Joined: 8/10/2019
PHẦN I: NỘI DUNG CHÍNH
PHẦN II: PHỤ LỤC
 1. Phụ lục 01: Chương trình đào tạo ngành Dược học 2019-2020
 2. Phụ lục 02: Chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt năm học 2019-2020
 3. Phụ lục 03: Chương trình đào tạo ngành Y khoa năm học 2019-2020 (y cơ sở)
 4. Phụ lục 04: Chương trình đào tạo ngành Y khoa năm học 2019-2020 (y lâm sàng)
 5. Phụ lục 05: Giờ chuẩn giảng dạy giai đoạn 2017-2020
 6. Phụ lục 06: Danh mục giáo trình năm 2020
 7. Phụ lục 07: Danh mục giáo trình đăng ký năm 2021
 8. Phụ lục 08: Thống kê giờ chuẩn của giảng viên cơ hữu năm học 2019 - 2020. File exel Tổng hợp thống kê giờ chuẩn vui lòng xem TẠI ĐÂY
 9. Phụ lục 09: Thống kê tình hình giảng viên tham gia hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp sinh viên năm 2020
PHẦN III: BÁO CÁO FILE PPT
 1. File báo cáo của P.TCHC. Xem TẠI ĐÂY
 2. File báo cáo của P.ĐT. Xem TẠI ĐÂY
 3. File báo cáo của P.KHCN&QHQT. Xem TẠI ĐÂY
 4. File báo cáo của P.QTTB. Xem TẠI ĐÂY


UserPostedImage
Sponsor
Users browsing this topic