Post a reply
Message:
Current Attachment Uploads:
Security Image:
 Last 10 Posts (In reverse order)
Mục tiêu chung:
- Cập nhật tình hình triển khai đào tạo trong học kỳ 1 năm học 2020-2021;
- Đánh giá những điểm đạt được và những điểm tồn tại trong triển khai đào tạo năm học 2019-2020;
- Đưa ra giải pháp cải thiện.
Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá được những điểm đạt được và tồn tại của từng Bộ môn và Ban điều phối trong việc triển khai đào tạo; 
- Đánh giá về việc tuân thủ và chấp hành nghĩa vụ của giảng viên khi tham gia giảng dạy và phân công GV giảng dạy theo kế hoạch.
- Kiến thức chung giảng dạy cho hai ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.
- Phương hướng và nhiệm vụ triển khai đào tạo HK2 năm học 2020-2021.

UserPostedImage