hotrosinhvien
  • Posts: 429
  • Joined: 6/6/2018
NHỮNG NÉT CHÍNH CỦA CTĐT DƯỢC HỌC

Tên chương trình: Dược học (Pharmacy)

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Dược học

Mã ngành: 52720401

Loại hình đào tạo: Chính quy


1. Mục tiêu chung:

Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học theo 03 định hướng chuyên ngành: 

- Quản lý - Cung ứng thuốc;

- Dược lý – Dược lâm sàng;

- Sản xuất - Phát triển thuốc.

có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có năng lực chuyên môn theo định hướng chuyên ngành vững vàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng caophục vụ cho yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

 

2. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu cụ thể của chương trình là đào tạo và cung ứng cho xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức và bệnh viện những Dược sĩ được đào tạo bài bản về mặt chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Sinh viên khi ra trường sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết tùy thuộc vào chuyên ngành đã chọn bao gồm: Quản lý – Cung ứng thuốc, Dược lý – Dược lâm sàng hay Sản xuất – Phát triển thuốc. Ngoài các kiến thức chuyên môn của ngành Dược, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng chuyên biệt của từng chuyên ngành và các kỹ năng mềm cần thiết để hoạt động hiệu quả khi làm việc một mình hay làm việc nhóm, và cả những kỹ năng mềm cho cuộc sống. 

3. Kiến thức và kỹ năng của từng chuyên ngành 

Về kiến thức:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

Kiến thức ngành:

- (KT1) Vận dụng được các kiến thức về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở phục vụ cho hoạt động chuyên môn của ngành và định hướng chuyên ngành;

- (KT2) Đánh giá, diễn giải và áp dụng được các các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan vào hoạt động chuyên môn;

- (KT3) Hiểu biết về tổ chức y tế Việt nam, về cơ cấu tổ chức và quản lý nhà nước về dược; về các loại hình công ty dược phẩm, nhà thuốc; về các nguyên tắc quản lý chất lượng có liên quan đến hoạt động chuyên môn.

Kiến thức chuyên ngành:

A. Định hướng chuyên ngành Quản lý - Cung ứng thuốc:

- (AKT1) Mô tả được các nhiệm vụ chủ yếu của Dược sĩ tại các vị trí công việc trong một khoa Dược bệnh viện và trong Hội đồng thuốc bệnh viện, mối quan hệ công tác với các bộ phận khác trong bệnh viện;

- (AKT2) Vận dụng được các kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết để tổ chức và điều hành hoạt động quản lý và cung ứng thuốc trong bệnh viện một cách có hiệu quả, an toàn và kinh tế, theo đúng quy định pháp luật, các thể chế chính sách, đạo đức, xã hội, kinh tế và nghề nghiệp;

- (AKT3) Vận dụng được các kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết để tổ chức và điều hành hoạt động của một nhà thuốc đúng theo quy định của pháp luật và của hướng dẫn thực hành tốt nhà thuốc (GPP);

- (AKT4) Vận dụng được các kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết để tham gia điều hành hoạt động của một công ty bán buôn dược phẩm đúng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn thực hành tốt phân phối và bảo quản thuốc (GDP và GSP);

- (AKT5) Áp dụng được các kiến thức cơ bản về Dược Xã hội học, Dược lý – Dược lâm sàng… để phục vụ cho hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý và cung ứng thuốc tại Khoa Dược bệnh viện, công ty bán buôn dược phẩm, nhà thuốc và cộng đồng;

- (AKT6) Mô tả được các bước tiến hành để triển khai một nghiên cứu khoa học liên quan đến Tổ chức - Quản lý dược, Kinh tế dược, Dược xã hội học... 


B. Định hướng chuyên ngành Dược lý- Dược lâm sàng:

- (BKT1) Mô tả được đầy đủ vai trò nhiệm vụ của người Dược sĩ - Dược sĩ lâm sàng trong bệnh viện;

- (BKT2) Vận dụng được các kiến thức y học và chuyên ngành để hoàn thành tốt vai trò  của người Dược sĩ - Dược sĩ lâm sàng trong bệnh viện;

- (BKT3) Vận dụng được các kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt vai trò của người Dược sĩ tư vấn thuốc tại các nhà thuốc cộng đồng;

- (BKT4) Áp dụng được các kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết để cập nhật thông tin và thực hiện thông tin thuốc bằng các hình thức thích hợp đến các cán bộ y tế trong bệnh viện, các cơ sở y tế và đến người sử dụng thuốc;

- (BKT5) Áp dụng được các kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết để thực hiện các yêu cầu của hoạt động ADR (phản ứng có hại của thuốc) tại đơn vị;

- (BKT6) Mô tả được các bước tiến hành để triển khai một nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề sử dụng thuốc an toàn - hợp lý, vấn đề sử dụng thuốc trên lâm sàng, nâng cao hiệu quả công tác dược lâm sàng tại bệnh viện… 

 

C. Định hướng chuyên ngành Sản xuất - Phát triển thuốc:

- (CKT1) Mô tả được các nhiệm vụ chủ yếu của Dược sĩ tại các vị trí công việc trong nhà máy sản xuất thuốc;

- (CKT2) Mô tả và phân tích được các nguyên tắc, yêu cầu và nội dung của GMP-WHO, GSP-WHO, các nguyên tắc về quản lý sản xuất và kỹ thuật  trong một nhà máy sản xuất thuốc; 

- (CKT3) Vận dụng được các kiến thức chuyên môn để điều hành hoạt động của một tổ sản xuất, của một phân xưởng sản xuất các dạng bào chế thường quy;

- (CKT4) Vận dụng được các kiến thức chuyên môn để điều hành hoạt động của kho nguyên liệu, kho bao bì, kho thành phẩm tại nhà máy sản xuất thuốc;

- (CKT5) Vận dụng được các kiến thức chuyên môn để tổ chức và điều hành hoạt động của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong nhà máy sản xuất thuốc;

- (CKT6) Mô tả được các bước tiến hành để triển khai một thuốc mới ra thị trường từ giai đoạn nghiên cứu phát triển, lập hồ sơ đăng ký thuốc đến triển khai sản xuất.


Kỹ năng nghề nghiệp

A. Định hướng chuyên ngành Quản lý – Cung ứng thuốc:

- (AKN1) Triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến quản lý và cung ứng thuốc tại Khoa Dược bệnh viện theo đúng các quy định của pháp luật, của các hướng dẫn thực hành tốt, đạt yêu cầu về tính hiệu quả, an toàn và kinh tế;

- (AKN2) Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu của Dược sĩ tại các vị trí công việc trong một khoa Dược bệnh viện;

- (AKN3) Tổ chức và điều hành được hoạt động của một nhà thuốc đúng theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn thực hành tốt nhà thuốc (GPP);

- (AKN4) Tham gia có hiệu quả vào hoạt động của một công ty bán buôn dược phẩm đúng theo quy định của pháp luật và theo các hướng dẫn thực hành tốt có liên quan;

- (AKN5) Thông tin và tư vấn sử dụng thuốc trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; 

- (AKN6) Đề xuất và triển khai nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành.


B. Định hướng chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng:

- (BKN1) Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn sử dụng thuốc tại bệnh viện: phối hợp với bác sĩ và điều dưỡng trong việc sử dụng thuốc cho bệnh nhân, giúp tối ưu hóa phác đồ điều trị, hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc; đảm bảo tính hiệu quả, an toàn và kinh tế;

- (BKN2) Tư vấn thuốc có hiệu quả tại các nhà thuốc cộng đồng;

- (BKN3) Cập nhật và thực hiện tốt vai trò thông tin thuốc bằng các hình thức thích hợp đến các cán bộ y tế trong bệnh viện, nhà thuốc và người sử dụng thuốc;

- (BKN4) Triển khai được hoạt động ADR tại đơn vị theo yêu cầu;

- (BKN5) Đề xuất và triển khai nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành.


Sponsor
Users browsing this topic