NỘI DUNG CHÍNH VĂN BẢN (SV PHẢI BIẾT)

Quy định học phí
Quy định về học phí, xử lý nợ học phí
VĐ: 6
ND: 10

Quy chế đào tạo và học vụ 1
Một số nét riêng giữa ngành Y và ngành Dược
VĐ: 33
ND: 35

Quy chế CTSV mới
Toàn văn nội dung quy chế CTSV
VĐ: 2
ND: 2

Quy định về thi - kiểm tra
Nội quy, hình thức xử lý vi phạm
VĐ: 4
ND: 4

Quy đinh trang phục
Trang phục thực hành, học kỹ năng và thực tập lâm sàng
VĐ: 10
ND: 10

Những văn bản khác
Sv cần tìm hiểu thêm một số văn bản trong mục này.
VĐ: 9
ND: 9
 
  •   New Posts
  •   No New Posts
  •   Forum Locked